Werkafspraken

De werkafspraken vloeien voort uit de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Beemster 2015 van de Gemeente Beemster. In de werkafspraken staan in ieder geval een nadere uitwerking van de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de adviesraad beschreven.

Taken & Bevoegheden

Conform artikel 2 Taken en bevoegdheden van de adviesraad uit de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Beemster 2015:

 1. De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over bestaande gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen, over voorstellen tot nieuw dan wel te wijzigen van gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen en over concept-evaluaties op het terrein van het sociaal domein.
 2. Voorafgaand aan het uitbrengen van het advies, kan op verzoek van de adviesraad overleg plaatsvinden met de betrokken portefeuillehouder van het college.
 3. In het geval het college afwijkt van een advies van de adviesraad, wordt dit bij het voorstel aan de gemeenteraad vermeld, waarbij tevens is aangegeven waarom en op welke onderdelen van het advies wordt afgeweken.
 4. Jaarlijks brengt de adviesraad aan het college verslag uit over de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gesteld budget.
 5. De adviesraad is niet bevoegd te adviseren in zaken betreffende individuele gevallen.

Werkwijze

 1. De adviesraad vergadert in principe 12 keer per jaar; indien door omstandigheden een extra vergadering moet plaatsvinden, vervalt in principe de reguliere vergadering van die maand; per kalenderjaar wordt een vergaderschema opgesteld;
 2. Vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter;
 3. De leden raadplegen hun achterban met betrekking tot agendapunten van de adviesraad alsmede tot stukken die ter advisering voorliggen;
 4. De adviesraad streeft er naar zijn adviezen uit te brengen in consensus;
 5. De adviesraad heeft zijn werkwijze gedetailleerd vastgelegd in het document Werkwijze adviesraad; de Werkwijze adviesraad is opgenomen in bijlage 2 van de werkafspraken.

Geheimhouding

 1. In bepaalde gevallen kan van de leden van de adviesraad en hun vervangers geheimhouding worden gevraagd; dit wordt door de voorzitter in een zo vroeg mogelijk stadium aan de leden kenbaar gemaakt;
 2. Eventuele schending van de gevraagde vertrouwelijkheid kan schorsing uit de adviesraad tot gevolg hebben.